塔加拉族语|塔加拉族语

他加禄说:

Upang magtanong dongkol sa译员para sa pagbisita mo sa Peter Mac, paki-tawagan ang Language Service sa (03) 8559 5430, Lunes hanggang Biyernes,上午8:30 -下午4:30 o magi -email sa(电子邮件保护)

Kung may mga tanong ka dongkol sa iyong pangangalaga o paggamot, dapat孟tawagan ang(03) 8559 5000。Sabihin ang pangalan ng iyong护士协调员在希林马考萨普斯亚。

我希望我的同事能给我一些帮助,我希望我的同事能帮助我。Tumawag sa 13 14 50, Lunes hanggang Biyernes,上午9点到下午5点在sabihin ang wika na kaiangan mo. Maghintay sa linya para sa翻译(maaing abutin ng hanggang 3 minuto), pagkatapos ay hilingin sa翻译na kontakin ang Cancer Council sa 13 11 20。

点击这里查看英文翻译